MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. HİZMET VEREN
Ticari Unvan         : PRUVA TURİZM SUALTI TİC. LTD.ŞTİ.
Adres                   : Sığıralacak Cad. 25/32-1 Akyarlar Bodrum Muğla
Web Adresi          : www.pruvasualti.com
E-posta Adresi     : pruva@pruvasualti.com
Telefon                 : 0532 3439420

1.2. ALICI

Adı-soyadı ve TC.No      :
Adres                             :
Telefon                           :
E-posta Adresi               :

MADDE 2- HİZMET NİTELİĞİ VE BEDELİ
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın siparişini yaptığı, HİZMET VEREN’ in www.pruvasualtishop.com alan adlı internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin alımı ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. HİZMET VEREN’ in internet sitesinde yer alan kurs kayıt formu ve alıcının sipariş verdiği hizmet karşılığı düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1 – ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu hizmet/lerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere Türk Lirası olarak satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2 – ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI, adres, siparişi verilen hizmet/lere ait temel özellikler, hizmet/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
3.3 – Sözleşme konusu hizmet/ler, 45 (kırkbeş) günlük sürede yerine getirilecektir.
3.4. Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye verilecek ise, hizmet verilecek kişinin hizmeti kabul etmemesinden HİZMET VEREN sorumlu tutulamaz. ALICI, HİZMET VEREN’in zararlarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
3.5. Sözleşme konusu hizmet için ön bilgilendirme formunun ve işbu Sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve hizmet/lerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HİZMET VEREN hizmeti verme yükümlüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.6. MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, hava muhalefeti vb. gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu hizmet süresi içinde yerine getirilemez ise sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer.
Mücbir Sebepler hizmetin verilmesi başladıktan sonra ortaya çıkarsa, ALICI, HİZMET VEREN’den bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.
3.7. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve HİZMET VEREN’in www.pruvasualtishop.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 4- CAYMA HAKKI
4.1. ALICI, bu sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
4.2. ALICI, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile HİZMET VEREN’e yapmak zorundadır.
4.3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetlere ilişki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
4.4. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI’ya verilen hizmetin faturası,
b) İade formu,
Teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin HİZMET VEREN’e ulaşmasını takip eden 14 gün içinde hizmet bedeli ilgili bankaya iade edilir.
4.5. Cayılmak istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
4.6. ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın cayma hakkının kullanılmasından itibaren engeç 5 gün içerisinde HİZMET VEREN’e gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir. İade edilecek faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 5 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile HİZMET VEREN’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 6- YÜRÜRLÜK
ALICI,  bu sözleşmenin koşullarını kabul etmiş olup, internet sitesi üzerinden almış olduğu hizmete ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda sözleşme yürürlüğe girecektir.